Hamburg Air Quality Index (AQI) en Duitse luchtverontreiniging

Hamburg Air Quality Index (AQI) en Duitse luchtverontreiniging

[ad_1]

Hoe goed is de luchtkwaliteit in Hamburg?

De gemiddelde fijnstofwaarde PM2,5 van Hamburg, de op één na grootste stad van Duitsland, was volgens de stedenranglijst van 2019 10,8 µg/m3. Zo werden in 2019 de door de WHO aanbevolen niveaus van de concentratie van PM2,5 in Hamburg overschreden met 0,8 µg/m3. De PM2,5-waarde is echter “goed” volgens de minder strenge luchtkwaliteitsindex (AQI) van de Federale Milieudienst. Over een periode van zes maanden bereikte Hamburg de richtwaarde voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 10 µg/m3 voor PM2,5 in 2019. De slechtste luchtkwaliteit werd geregistreerd in Berlijn in maart en december 2019. Vergeleken met München, dat is een andere grote Duitse stad, was de PM2.5-waarde van Hamburg ongeveer 2% slechter. Al met al staat Hamburg op de 75e plaats van de gemeenten in Duitsland met de slechtste luchtkwaliteit. In Giessen werd de hoogste luchtverontreiniging gemeten met een gemiddelde waarde van 14,9 µg/m3. Vergeleken met Europa’s grootste havenstad Sines in Portugal, die in 2019 een gemiddelde PM2,5-waarde had van 6,8 µg/m3, had Hamburg een veel slechtere luchtkwaliteit. De andere grote havensteden Rotterdam in Nederland en Antwerpen in België hadden in 2019 een gemiddelde PM2,5-waarde van respectievelijk 11,2 µg/m3 en 12,9 µg/m3.

Welke wijken in Hamburg hebben de beste lucht?

De impact op de luchtkwaliteit is vooral merkbaar in de binnenstad door de intensieve industriële productie, het stadsverkeer en de centrale havenligging. De luchtkwaliteit ten noorden van de rivier de Elbe in Hamburg wordt voornamelijk beïnvloed door houtverbranding en algemene verwarmingspraktijken van particuliere huishoudens. Dit patroon van luchtverontreiniging vertoont ook een verband met de bevolkingsdichtheid in het gebied. Vooral in de buurt van de haven en langs de rivier de Elbe is fijnstofvervuiling door scheepsmotoren merkbaar. Ook rond de rivier de Alster zijn hogere niveaus van fijnstof te vinden. In de winter is de luchtverontreiniging door PM2,5 60% hoger, vanwege het intensievere verwarmingsgedrag van de stadsbewoners van Hamburg en de bijbehorende weersomstandigheden. De luchthaven van Hamburg is ook een oorzaak van luchtverontreiniging. Luchthavenautoriteiten stellen dat de meeste luchtverontreinigende stoffen afkomstig zijn van interne voertuigoperaties, niet van het luchtverkeer zelf. Dit omvat het onderhoud en de bewegingen van vliegtuigen op de grond. Hamburg Airport streeft momenteel naar een efficiënter energiebeheer en meer gebruik van hernieuwbare en milieuvriendelijkere energiebronnen. Om de exacte luchtverontreiniging in bepaalde delen van Hamburg te zien, bevindt de real-time kaart zich bovenaan de IQAir.com-website. Met deze live data is het mogelijk om de luchtkwaliteit in Hamburg en omgeving in de gaten te houden.

Hoe erg is de luchtvervuiling in de haven van Hamburg?

De Hanzestad Hamburg is de thuisbasis van de grootste haven van Duitsland. Door het drukke scheepvaartverkeer in de haven van Hamburg is deze wijk zwaar getroffen door luchtverontreiniging. Het zijn echter niet alleen zeeschepen die bijdragen aan de luchtverontreiniging, maar ook de toename van zwaar transport voor het vervoer van goederen van en naar de haven. Al lijken de jaargemiddelden voor stikstofoxiden (NOx) volgens de EU-regelgeving binnen de limieten te zijn gebleven. Hoewel er geïsoleerde gevallen zijn waarin het cijfer de aanbevolen niveaus overschrijdt, kan dit een grote bron van ergernis zijn voor gevoelige groepen. Af en toe duren deze hoge niveaus van blootstelling een hele maand. De metingen zijn onafhankelijk uitgevoerd door de Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU) en laten hogere waarden zien dan de officiële cijfers van de Hamburgse senaat.

Waar komt de luchtvervuiling in Hamburg vandaan?

De luchtverontreiniging in Hamburg heeft verschillende hoofdbronnen. Het wegverkeer is een van de grootste bronnen van luchtverontreiniging in Hamburg. Auto’s leveren de grootste bijdrage aan de vervuiling van de lucht in Hamburg, op de voet gevolgd door bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens. Volgens de prognoses van het Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL) wordt verwacht dat de uitstoot de komende jaren zal afnemen als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling van nieuwe technologieën. Een andere belangrijke bron van luchtverontreiniging in Hamburg is afkomstig van de scheepvaart, in de eerste plaats van containerschepen, gevolgd door tankers. Vrijwel alle hier aanwezige stikstofmonoxide (NOx) wordt veroorzaakt door de verbrandingsprocessen in scheepsmotoren en is significant in aantal. Het vrijkomen van deze emissies vindt meestal plaats in de tijd dat de schepen in de haven liggen. Volgens een prognose van het Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL) zullen de stikstofoxide-emissieniveaus (NOx) tot 2025 blijven stijgen en daarmee de luchtkwaliteit van de stad Hamburg blijven vervuilen. Een andere belangrijke bron van vervuiling zijn de emissies van de industrie in Hamburg. Dit omvat voornamelijk stookinstallaties met verschillende brandstoffen en emissies die worden veroorzaakt door afvalverwijdering en verbranding. Daarnaast zijn er de emissies van de verwerking en productie van ruwe olie en metalen. Ook verbranding in huishoudens en kleine bedrijven, zoals houtstook, draagt ​​bij aan de emissies. Tijdens de koudere wintermaanden neemt de luchtverontreiniging vaak toe. Deze stijging houdt verband met het verhoogde verwarmingsgedrag van de stadsbewoners van Hamburg en de luchtverontreinigende stoffen die daardoor worden uitgestoten. Daarnaast speelt ook de winterse inversieweersituatie een belangrijke rol, aangezien de koude, zware luchtlaag gevangen zit onder de warme, lichtere laag. Door deze verstopping is er nauwelijks luchtcirculatie tussen deze twee lagen en komen de luchtverontreinigende stoffen vast te zitten onder de warme lucht. Als gevolg hiervan worden verhoogde niveaus van verontreinigende stoffen gemeten en is de luchtkwaliteitsindex (AQI) in de getroffen maanden meestal “gematigd”.

Welke effecten hebben luchtverontreinigende stoffen in Hamburg?

In de gemeente Hamburg kunnen luchtverontreinigende stoffen de gezondheid van gevoelige mensen aantasten. Stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) zijn de belangrijkste veroorzakers van gezondheidsproblemen. De gezondheidseffecten kunnen worden gevoeld door middel van cardiovasculaire problemen, ademhalingsproblemen, astma, bronchitis en hoesten. Blootstelling verhoogt ook de kans op het ontwikkelen van longkanker of luchtweginfecties. Bovendien kan een hoge mate van luchtverontreiniging leiden tot een verkorting van de levensverwachting. Bovendien hebben kinderen vaak last van een verminderde longfunctie. De antropogene effecten van luchtverontreinigende stoffen op het milieu komen ook tot uiting in de sterke verzuring en eutrofiëring van de bodem in Hamburg en omgeving. De hoge pH-waarde houdt verband met verhoogde nutriëntengehalten in de bodem, die op hun beurt een negatieve invloed kunnen hebben op de fauna en het algemene ecosysteem van de omgeving. Om dit tegen te gaan, moet niet alleen de luchtverontreiniging worden teruggedrongen, maar moeten er ook directe maatregelen worden genomen om de bodem te helpen.

Wat doet Hamburg om luchtvervuiling tegen te gaan?

In 2017 heeft het Ministerie van Milieu en Energie van de stad Hamburg een herziene versie van het Clean Air Plan gepubliceerd met de nadruk op de verbanden tussen de verschillende procedures. Het eerste pakket maatregelen van de stadstaat Hamburg concentreert zich op een uitbreiding van het lokale openbaar vervoersysteem (ÖPNV). Dit eerste pakket wordt gevolgd door maatregelen om het gebruik van de fiets en elektrisch vervoer te vergroten. Door uitbreiding van het beheer en verbeterde logistiek moet ook de algemene verkeerssituatie worden verbeterd en moet ook het gemengd gebruik van personen- en openbaar vervoer worden vereenvoudigd. Dit zou het verkeer en dus de luchtvervuiling op de Hamburgse wegen aanzienlijk moeten verminderen. Om particuliere en bedrijfsmatige verbranding terug te dringen, komen er subsidieprogramma’s die renovaties of verbeterde isolatietechnieken ondersteunen. Ook een algemene uitbreiding van hernieuwbare energie, door meer gebruik te maken van wind- en zonne-energie, maakt deel uit van dit maatregelenpakket. Het Clean Air Plan van de stad Hamburg heeft alleen betrekking op de uitstoot van stikstofdioxide (NO2), maar niet op andere luchtverontreinigende stoffen die zich in de Hamburgse lucht bevinden. De verantwoordelijke personen verantwoorden dit door te stellen dat de overige verontreinigende stoffen binnen de aanbevolen limieten blijven. Dit betekent dat zij niet wettelijk verplicht zijn om voor andere luchtverontreinigende stoffen zoals PM10 een bestrijdingsplan luchtverontreiniging op te stellen of te vernieuwen. De stad Hamburg heeft in 2005 voor het laatst een actieplan tegen fijnstof gepubliceerd. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van het feit dat in de Habichtstraße de afgelopen 15 maanden meermaals de grenswaarden waren overschreden. De voorvallen zijn niet alleen terug te voeren op het lokale stadsverkeer op het meetpunt, maar ook op regionale achtergrondwaarden die ook van invloed zijn op de hoge meetwaarden. De ingevoerde maatregelen waren onder meer een efficiënter verkeerslichtensysteem in de omgeving en algemene wegverbeteringsmaatregelen om de doorstroming van het verkeer op de uitvalswegen in Hamburg te vergroten. Daarnaast waren de maatregelen onder meer de installatie van roetfilters in gebruikte voertuigen. Sinds 2005 zijn de maatregelen tegen fijnstof niet herzien of vernieuwd (status 2020). In tegenstelling tot andere grote Duitse steden kent Hamburg geen milieuzones waarin alleen emissiearme voertuigen mogen rijden. Zo mogen ook voertuigen met hogere emissieniveaus het stadscentrum inrijden, wat een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit in Hamburg.
[ad_2]