Duitsland Luchtkwaliteitsindex (AQI) en informatie over luchtverontreiniging

Duitsland Luchtkwaliteitsindex (AQI) en informatie over luchtverontreiniging

[ad_1]

Hoe is de lucht in Duitsland?

De lucht in Duitsland is over het algemeen goed te noemen. Volgens het World Air Quality Report 2019 staat Duitsland echter slechts op de 25e plaats wat betreft schone luchtkwaliteit en voldoet het grotendeels niet aan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen richtwaarde van minder dan 10 µg/m3 voor fijn stof. Buurlanden, zoals Zwitserland, Nederland of Denemarken, hebben een relatief betere luchtkwaliteit dan Duitsland. Zelfs in een meer globale vergelijking hebben landen als Spanje of de VS gemiddeld een betere luchtkwaliteit dan Duitsland. Toch blijft Duitsland gespaard van extreme luchtverontreiniging en, behalve Unna in Noordrijn-Westfalen, slaagden alle gemeenschappen in Duitsland erin om de WHO-richtwaarde voor PM2,5-concentratie in minstens een maand te halen. De afgelopen jaren is er geen jaarlijkse luchtkwaliteitsindex (AQI) geregistreerd die “schadelijk voor gevoelige groepen” of erger is. De actuele vervuilingskaart voor Duitsland kunt u bovenaan deze pagina bekijken.

Welke stad in Duitsland heeft de hoogste luchtvervuiling?

Volgens de stadsranglijst van IQAir 2019 is Giessen in de deelstaat Hessen de stad met de hoogste gemiddelde luchtverontreiniging in Duitsland. In 2019 werd de luchtkwaliteitsindex (AQI) in Giessen geclassificeerd als “matig” vanwege een PM2,5-waarde van 14,9 µg/m3. De op een na meest vervuilde stad van Duitsland was Regensburg in Beieren met een PM2,5-concentratie van 14,5 µg/m3, op de voet gevolgd door Northeim in Nedersaksen met 14,2 µg/m3 in 2019, waarmee de PM2,5-richtwaarde van 10 µg/m3, aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met meer dan 40%. Pas in september 2019 konden Giessen en Regensburg de WHO-richtwaarde voor PM2,5 halen.

Waar is de luchtkwaliteit in Duitsland het beste?

De beste luchtkwaliteit in Duitsland in 2019 werd bereikt in de kleine lokale gemeenschap Merzalben in Rijnland-Palts. Dit dorp registreerde in 2019 een gemiddelde PM2,5-concentratie van 5,4 µg/m3. In 2017 en 2018 had Merzalben een iets slechtere luchtkwaliteit dan het jaar daarop en werd het door Rottach-Egern in Opper-Beieren verslagen als het schoonste dorp van Duitsland. Zoals de IQAir 2019 stedenranglijst laat zien, slaagde Merzalben erin om gedurende 2019 te voldoen aan de WHO-richtwaarde. Dit kwam doordat de stad in januari 2019 slechts een maximale waarde had van 7,4 µg/m3 PM2,5. Münstertal in het Zwarte Woud in de deelstaat van Baden-Württemberg slaagde er ook in om in 2019 onder de WHO-richtwaarde van 10 µg/m3 te blijven en kwam daarmee op de tweede plaats van de gemeenten met de beste luchtkwaliteit in Duitsland.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging in Duitsland?

De belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging in Duitsland zijn wegverkeer, emissies van elektriciteitscentrales, industriële processen (inclusief emissie van oplosmiddelen), verwarming met fossiele brandstoffen, landbouw en afvalverwerking. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn voornamelijk antropogeen. Natuurlijke bronnen van luchtverontreiniging zijn in Duitsland zeer zeldzaam vanwege het ontbreken van bosbranden en zandstormen, die in andere delen van de wereld vaak voorkomen. De industrie, met inbegrip van de mijnbouw, de chemische en de metaalindustrie, is een relevante sector in Duitsland en dus ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de emissies. De belangrijkste verontreinigende stoffen met de grootste uitstoot door de industrie zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en koolmonoxide (CO), gevolgd door fijnstof (PM2,5 en PM10), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx). Emissies uit de landbouw komen onder meer voort uit het mestbeheer van landbouwgronden. De geproduceerde verontreinigende stoffen zijn ammoniak (NH3), NOx, VOS, PMx en hexachloorbenzeen (HCB). Vanwege de grote negatieve impact van landbouwbedrijven zijn er veel verschillende richtlijnen aangenomen om het milieu te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Een groot deel van de luchtverontreiniging in Duitsland is afkomstig van het wegverkeer. Een groot deel van de emissies van NOx, CO en PMx is voornamelijk afkomstig uit deze sector. Vergeleken met andere bronnen van vervuiling is de verwerking van afval verantwoordelijk voor een kleiner deel van de totale luchtverontreiniging in Duitsland.

Hoe is de luchtverontreiniging in Duitsland toegenomen?

De luchtkwaliteit in Duitsland is in de loop der jaren verbeterd. Het relatieve aandeel van NOx is tussen 1995 en 2007 met 10% gedaald, maar het wegverkeer is nog steeds veruit de grootste emissiebron. De relatieve bijdrage van het wegverkeer aan luchtverontreiniging is de afgelopen twee decennia echter aanzienlijk afgenomen. Sinds de eeuwwisseling gaat de aandacht in Duitsland uit naar PM10, dat ontstaat als bijproduct van het wegverkeer en de industrie. Daarvoor was het aandeel van het verkeer 27%, terwijl het relatieve aandeel van de industrie 23% was. In 2007 was dit gedaald tot 19% voor het wegverkeer en 22% voor de industrie.

Wat zijn de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in Duitsland?

Hoewel de luchtkwaliteitswaarden in Duitsland volgens de Air Quality Index (AQI) gemiddeld “Gemiddeld” of “Goed” zijn, betekent de AQI-waarde “Gemiddeld” dat gezondheidsproblemen kunnen voorkomen bij gevoelige groepen. Duitsland als geheel, vooral in februari, ligt ook ver boven de door de WHO aanbevolen richtwaarde. Dit komt door toegenomen verwarming met fossiele brandstoffen en frequente inversieweersomstandigheden. In 2015 stierven in Duitsland 43.000 mensen als gevolg van verhoogde luchtverontreiniging door ozon (O3) en fijn stof. Meer dan 30% hiervan kan worden toegeschreven aan verontreinigende stoffen uit het verkeer, voornamelijk door het gebruik van diesel als brandstof. Met deze cijfers staat Duitsland op de vierde plaats in Europa wat betreft het aantal doden als gevolg van luchtverontreiniging. Een grote uitdaging voor Duitsland ligt in het voldoen aan de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof PM2,5, waarbij de WHO bij een gemiddelde jaarlijkse blootstelling van meer dan 10 µg/m3 aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking aanneemt. kan leiden tot long- en cardiovasculaire aandoeningen en dus vroegtijdig overlijden. Fijn stof verhoogt de kans op longkanker en hart- en vaatziekten, hoewel hart- en vaatziekten ook kunnen leiden tot een verhoogd risico op diabetes. Ziekenhuisopnames gerelateerd aan het ademhalingssysteem komen ook vaker voor wanneer de blootstelling aan ozon (O3) hoger is. In het bijzonder getroffen zijn astmapatiënten, die vatbaarder zijn voor ziekte wanneer de niveaus van stikstofoxide (NO) hoger zijn. Naast astmapatiënten lopen ook ouderen en zieken en kinderen risico, omdat ze vatbaarder zijn of hun immuunsysteem nog onderontwikkeld is. Naast de bekende gevolgen voor de gezondheid kan luchtverontreiniging ook leiden tot huidproblemen, vooral in het gezicht. Ozon kan bijvoorbeeld oxidatieve stress veroorzaken, wat op zijn beurt de barrièrefunctie van de huid beschadigt en ontstekingen kan veroorzaken. Fijn stof en stikstofoxiden kunnen ook de natuurlijke beschermende functie van de huid aantasten en oxidatieve stress veroorzaken. Dit versnelt het externe verouderingsproces van de huid. Een sterke correlatie met extrinsieke huidveroudering is bewezen, vooral voor fijnstof uit het verkeer. Dit komt tot uiting in het vaker voorkomen van pigmentvlekken en rimpels in het gezicht. Over het algemeen komt eczeem vaker voor in regio’s met meer luchtvervuiling. getoond. Gebleken is dat een groter fijnstof PM10 niet leidt tot chronische stress, maar een toename van de fijnere PM2,5-fijnstoffractie kan wel in verband worden gebracht met een toename van chronische stress. Omgekeerd leidt chronische stress in Duitsland tot een hogere vatbaarheid voor ziekten veroorzaakt door verontreinigende stoffen.

Hoe draagt ​​luchtverontreiniging bij aan bodemverzuring in Duitsland?

Niet alleen kan de menselijke gezondheid worden aangetast door luchtverontreiniging, maar ook bosbodems kunnen eronder lijden. Verzurende verontreinigende stoffen zoals zwavel en stikstof tasten al meer dan een halve eeuw de pH-waarde van Duitse bosbodems aan. Een verzuurde bosbodem bevat verhoogde gehalten aan aluminium en zware metalen die de opname van voedingsstoffen door de boomwortels belemmeren en zo een tekort of onevenwichtigheid in de voedingsstoffen van de boom veroorzaken. Een dergelijk tekort aan nutriënten heeft een negatief effect op de biodiversiteit van het bos, die vervolgens bosschade veroorzaakt. In een tijdsvergelijking van een studie kon een vertraging of zelfs omkering van de verzuring worden waargenomen. Deze verbetering van de bodemkwaliteit in Duitse bossen houdt duidelijk verband met de verbetering van milieu- en bosbeheerrichtlijnen, evenals met een schoneluchtbeleid. Bodems bemest met kalk vertoonden een significante verbetering. Leeftijdsografische vergelijking binnen Duitsland laat zien dat het noordwesten en zuidoosten van Duitsland worden beïnvloed door lage pH-waarden en dat verzuring van bosbodems daarom meetbaar is. Midden-Duitsland is echter ook gedeeltelijk getroffen en heeft net als de andere gebieden grote behoefte aan kalkbemesting.

Welke maatregelen zijn er genomen om de luchtverontreiniging in Duitsland tegen te gaan?

Volgens het Federale Milieuagentschap heeft Duitsland verschillende programma’s en maatregelen ontwikkeld tegen verhoogde luchtverontreiniging. Zo zijn er plannen om het gebruik van steenkool fors terug te dringen. Duitsland heeft ook zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Voor transport moeten nieuwe voertuigregels openbaar worden gemaakt en moet het gebruik van elektrische voertuigen (EV’s) en openbaar vervoer worden vergroot. De landbouwsector moet vooral worden verbeterd door herziene mestregelgeving in het belang van de luchtkwaliteit. Een van deze programma’s is het Noodplan Schone Lucht 2017-2020, gericht op verbetering van de luchtkwaliteit in steden. In dit programma wordt het stedelijk commercieel vervoer steeds meer elektrisch aangedreven. Busvloten, taxi’s, huurauto’s en deelauto’s van het lokale openbaar vervoer (ÖPNV) zullen ook worden geëlektrificeerd. Over het algemeen moet de infrastructuur voor elektrische voertuigen worden uitgebreid en verbeterd door middel van meerdere subsidies. Ook het gemeentelijk vervoer wordt als gevolg van de maatregelen volledig gedigitaliseerd en de openbaarvervoerbussen op diesel worden uitgerust met verbeterde uitlaatgasfiltersystemen of katalysatoren. Er moet een financiële stimulans worden gegeven om elektrische auto’s te kopen door middel van passende steun. Evenzo moeten soortgelijke milieubewuste ombouw en hybride vervoer financieel worden ondersteund. Bovenal moet het fietsen aanzienlijk worden gestimuleerd door een verbeterde infrastructuur, zoals de aanleg van fietspaden en andere vervoersmaatregelen die geschikt zijn voor fietsers.

Hoe wordt de luchtkwaliteit in Duitsland gemeten en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Duitsland wordt gemeten door meetstations voor de luchtkwaliteit die luchtverontreinigende stoffen meten, zoals fijnstof PM10 en PM2.5, stikstofdioxide (NO2), lood, benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstofoxide. Ze staan ​​vaak opgesteld op plaatsen met veel verkeer. Bij het opstellen van het meettoestel moeten bepaalde afstandswaarden in acht worden genomen; er geldt een minimale afstand van 0,5 m tot bebouwing en minimaal 25 m tot het volgende kruispunt. Het luchtmeetstation mag maximaal 10 m van de weg verwijderd zijn en moet op een hoogte tussen 1,5 en 4 m staan. Deze eisen worden gecontroleerd door de Europese Commissie. De naleving van deze regels wordt minimaal om de 5 jaar gecontroleerd. Ook de meetmethoden van het apparaat zijn in heel Europa wettelijk verplicht. Naast de officiële meetstations van milieu-instanties zijn er inmiddels ook tal van meetstations van niet-gouvernementele organisaties, onderzoeksinstellingen en particulieren. Dit is vooral mogelijk gemaakt door de verspreiding van zogenaamde low-cost meetstations voor luchtkwaliteit (Low-Cost AirQuality Sensors). Deze compacte meetstations kosten vaak maar een paar honderd euro en kunnen via Wi-Fi worden gekoppeld aan real-time luchtkwaliteitsplatforms zoals IQAir AirVisual.

Kan een snelheidsbeperking op Duitse snelwegen de luchtkwaliteit verbeteren?

In Duitsland is er vaak discussie over een snelheidslimiet op de snelweg. Het is bewezen dat voertuigen bij een lagere snelheid minder verontreinigende stoffen in de lucht uitstoten. Daarom is in veel steden en dorpen al een lagere snelheidslimiet ingevoerd. Dit vermindert de geluidsoverlast, leidt tot een betere luchtkwaliteit en tot meer verkeersveiligheid. In 2018 berekende de Duitse milieudienst de hoeveelheid CO2 die zou worden bespaard door een snelheidslimiet op snelwegen. Bij een snelheidslimiet van 120 km/u zou een reductie van 2,6 miljoen ton worden gerealiseerd, en 1,9 miljoen ton bij 130 km/u. In 2018 kwam op de Duitse snelwegen zonder snelheidsbeperking 39,1 miljoen ton CO2-equivalenten in de lucht door uitstoot van personenauto’s en bedrijfsvoertuigen.
[ad_2]